Trädet 3

Trädet 3 – läsinlärning för alla åldrar.

Trädet 3 (endast för Windows, ej Mac) passar för barn såväl som vuxna som misslyckats med läsinlärningen och behöver lära om.

Det fungerar också bra för alfabetisering av personer med annat modersmål än svenska. Det är också lämpligt för den som kan läsa och skriva på sitt hemspråk, men är osäker på våra bokstavsljud.

Börja med det du kan.

I de många traditionella arbetssätt och dataprogram är utgångspunkten att om man tränar på det man är dålig blir man bättre.

I Trädet 3 gör vi tvärtom. Du börjar istället med det DU KAN och bygger sakta men säkert upp din förmåga. Alla sinnen samverkar genom att du hör tillbaka din egen röst i hörlurar och har möjlighet att skriva för hand eller med digital penna. Du tränar tills ett område är automatiserat innan du går vidare till nästa. Många som misslyckats med att lära sig läsa och skriva på traditionellt sätt har lyckats bra med Trädet.

Lär med alla sinnen

Arbetssättet aktiverar alla sinnen. På så vis når du in på den kanal som är starkast, samtidigt som de svagare tränas. En viktig del är att det vi skulle kunna kalla muskelminne aktiveras då du skriver med penna.

Du börjar alltid med det du kan och bygger stegvis upp din färdighet.

Arbetssättet är anpassat till hur hjärnan arbetar när vi läser och skriver.

Du tränar på ett sådant sätt att intuitiva, tysta språkregler, byggs upp. Du lär dig läsa och skriva rätt utan att behöva tänka på regler. Trädet 3 är en del i ett arbetssätt, där levande undervisning blandas med övningar framför datorn.

Mödosam läsning beror ofta på avkodningssvårigheter

Många barn och vuxna har svårt att läsa och skriva därför att de har en dålig avkodningsförmåga. Något stör själva processen att se vad som står i texten.

Tecken på detta är exempelvis att man :

  • Gissningsläser
  • Att man fort blir trött när man läser
  • Kastar om bokstäver vid skrivning och läsning
  • Förväxlar bokstavsljud ex. vis b/d, b/p, u/y, o/å, e/ä

Ett annat tecken på avkodningssvårigheter är att man ganska lätt läser texter där man känner igen orden, men har svårt när det finns obekanta ord i texten.

En vanlig metod för att bli bättre är att läsa är då att träna läsning ännu mer. Det ger ibland resultat, men oftast leder det till frustration och uppgivenhet. Orsaken är att svårigheterna ofta beror på att man inte lyckats lära sig koppla alla språkljud och bokstäver automatiskt, utan har felkopplingar och tveksamheter. Mer lästräning leder i detta fall till ännu fastare felkopplingar. I stället bör man göra en analys av vilka ljud som fungerar och börja arbeta i detta.

Färdighetsträningen i Trädet 3 har tydliga steg.
Steg 1- En automatiserad fonologisk avkodning är grunden för god läsning.

För att klara att läsa obehindrat måste du vara säker på hur alla bokstäver låter. När du ser en bokstav ska du reflexmässigt höra ett ljud i huvudet. Först gör vi därför en analys av vilka ljud och bokstäver som är säkra. Med utgångspunkt i dessa ljud konstruerar datorn stavelser bestående av konsonant och vokal. Stavelserna är i de flesta fall inga meningsbärande ord. Detta gör avkodningsträningen mycket effektivare än om betydelsebärande ord skulle användas. En av fördelarna är att man inte kan gissa på ordbilder. Du måste istället fokusera på vad du kopplingen mellan ljud och bokstav, läsriktning. Du blir också medveten om att stavelserna är det som bygger orden.  Stegvis tar vi in de ljud som du till en början var osäker på. Vi börjar med de ljud du tycker är minst svåra.

Lär dig läsa på gehör – muskelminne och rytm i samklang

Jag som utvecklat programmet har lång erfarenhet av arbete med läs-  och skrivutveckling. Jag är också musiker och upptäckte tidigt att de melodier jag lärde mig på gehör satte sig mycket djupare och mer automatiskt än det jag lärt efter noter.

Eftersom språk och musik har mycket gemensamt – rytm, melodi och klang, utvecklade jag ett sätt att arbeta med läsinlärning som efterliknade gehörsspel. En del i Trädet heter alltså ”Gehörsskrivning”.  I korta drag går det ut att man arbetar med kombinationer av de säkra vokal och konsonantljuden – ex.vis ”ba”, ”tu” etc. Man skapar alltså stavelser som är inte bär någon betydelse. På så vis är eleven tvungen att lyssna till själva ljuden och koppla dessa till en skrivrörelse och en rytm. Om man skulle använda riktiga ord i det första skedet skulle han i stället ta stöd i ordbilder och inte träna ljud-tecken samband. Alla bokstavsljud måste tränas tills de är helt automatiska. Detta kräver lite övning varje dag, ofta under lång tid. Tid och resurser som ofta inte finns. Därför finns Gehörsskrivning i Trädet. När man arbetar med Gehörsskrivning i Trädet kan man skriva med en digital penna. Trädet kan tolka handskrift. Man kan även arbeta med vanlig penna och sedan skriva på tangentbordet. Det är viktigt att eleven gör skrivrörelserna för att kunna skapa muskelminnen.

Trädet tränar också lyssning och uttal

Övningen går till på samma sätt som när man övar med en riktig lärare. När man övar med programmet har man hörlurar och mikrofon, ett s.k headset, på sig. Man hör först läraren uttala stavelsen eller ordet. Därefter säger man efter och hör sin egen röst tillbaka i hörlurarna. Många med läs- och skrivproblem har svårt att höra skillnad på språkljud som ligger nära varandra. Att höra sin egen röst från samma ställe som lärarens gör det mycket lättare att uppleva skillnaden och därigenom få ett bra uttal.

Eleven kan också spela in sitt eget tal och jämföra med lärarens. Det har visat sig mycket effektivt för elever med lyssningssvårigheter och invandrarelever. Särskild musik för att förstärka inlärningen finns också.

Vi tränar under det här steget
…att forma bokstäverna på rätt sätt.
…att skapa säkra kopplingar mellan  ljud och bokstav med hjälp av gehörsskrivning. Gehörsskrivning är ett arbetssätt som efterliknar det sätt varpå man lär sig spela musik på gehör. Med hjälp av muskelminnet blir du säker på alla bokstavsljud. Metoden baserar sig på moderna kunskaper om hjärnan. Gehörsskrivningen har inspirerats av Wittingmetoden.  Vi använder bara lång vokal och de konsonanter som har egna ljud.

…läsriktning/skrivriktning
…läsning av stavelser och vokalens betydelse för rytmen.
…koncentrationsförmåga
…lyssningsförmåga
…arbetsminne
…handstil

Steg 2 – läsning och skrivning av meningsbärande ord

När du har alla ljud och bokstäver är säkra börjar du träna lästeknik med hjälp av meningsbärande ord. Först tränar du att snabbt se vokalen i korta ord som ”ros”, ”sol”, ”bar”. Att lära dig att låta ögat studsa från vokal till vokal, ungefär som när du springer på stenarna över en bäck, gör att det går lättare att läsa.

Därefter blir orden längre. De består nu av konsonant-vokal-konsont-vokal ex.vis ”lava, ruta, gapa”.
Förutom vokaltekniken tränar du nu också ”sjungbitsdelning” dvs du tränar att snabbt dela orden på samma sätt som när man delar upp en sångtext.  Denna teknik tränas sedan på allt längre och mer komplicerade ord. Orden är fortfarande ljudenligt stavade. Du tränar också att skriva orden.

Steg 3 – Läsning och skrivning av sammansatta ord, förstavelser och suffix.

När vi pratar om ”rödvin”, menar vi då ”vin som är rött” eller menar vi ”röd som vin”. Att arbeta med det som kallas ”morfologi” ger dig säkrare och snabbare avläsningsförmåga, ordförståelse och stavning.  I den här fasen lär du dig se hur rotmorfem (bil, röd, vin) påverkar varandra i sammansatta ord och hur prefix (förstavelser) och suffix (ändelser) fungerar. Du lär dig också hur böjningsmorfem fungerar.

Steg 4 – Läsning och skrivning av ljudstridigt stavade ord

Alla ord stavas inte som de låter. Ordet ”göra” börjar med bokstavsljudet ”g”, men när ”g” kommer före en ”främre”, ”mjuk” vokal uttalas det i de flesta fall som ”j”. Ord som inte stavas som de låter kallas ”ljudstridiga”. Under detta steg tränar du de olika ljudstridiga stavningssätten.
Du lär dig också känna igen betonad, kort vokal. Det är nödvändigt för att förstå hur dubbelteckning fungerar. Dubbelteckning brukar anses svårt att lära sig, men för den som arbetat med gehörsskrivning under en tid brukar det gå ganska lätt. Det beror på att man lärt sig hur lång, betonad vokal ”känns i kroppen”. En betonad vokal som inte känns lång, måste då vara kort.

Kompletterande övningar

Trädet 3 består av många olika delar som var för sig tränar en specifik del av läs och skrivförmågan. Några av de kompletterande delarna är…
…Ordfantasi som tränar den språkliga fantasin och ger dig bättre tillgång till ditt ordförråd.
…Historieverkstaden som fungerar ungefär som en förenklad variant av Powerpoint. Med hjälp av bilderna i programmet eller egna bilder bygger du upp berättelser som du kan spela in ljud till. Du kan spela upp berättelserna som bildspel. Du kan också skriva till bilderna. På så vis kan du skriva ut egna böcker.
Främmande ord är precis vad det låter som . På olika sätt tränar du att läsa, dela, skriva och förstå 250 vanliga främmande ord.

Diktamen – test

Förutom grundträningen finns en testdel som både kan användas som test innan man börjar arbetet med stavning eller som kontroll på att man verkligen lärt sig det man övat. I den här delen finns också ett stort antal meningar med de svårstavade ljuden. Stavningsdelen innehåller också 250 vanliga främmande ord uppdelade i 25 övningar.

Klicka här för att beställa kostnadsfritt lån (gäller endast skolor) av utvärderingslicens av Trädet 3.

 

Nyheter i Trädet 3 jämfört med tidigare version

Startmeny – hälsningsbilden följer årstiderna

Öppningsbilderna i menyn följer numera årstiderna. En ny bild visas varje månad.

Speakerröst
När du startar version 3 kommer du att hälsas välkommen av en speakerröst.

Musik under arbetet
En annan nyhet som finns med redan på öppningssidan är ”radioapparaten”. När du klickar på den öppnas en mapp där det ligger ett musikstycke som jag skrivit speciellt för att göra inlärningen effektivare. Du kan själv lägga till den musik du tycker att du vill ha under träningen med Trädet.

Bättre hjälp
När du trycker på ”Hjälp” är också mycket förändrat. Du kan välja mellan att läsa manual, se hur övningar görs i form av filmer, komma till en sida där svar på de flesta vanliga frågor kring programmet finns och du kan också skicka dina supportfrågor direkt från hjälpknappen.

Gehör – välj mellan att ge eleven ett eller två försök
Om vi börjar längst ner i menyraden med gehörsskrivning så finns en viktig förändring i funktionen. Nu kan läraren, i lärarinställningarna, ställa in om eleven ska tillåtas göra ett eller två försök innan en felskrivning registreras som fel. Det innebär bland annat att gehörsskrivingen nu också kan användas som test av vilka ljud som är säkra.

Läsning – kraftigt utökat material och enklare regler för stavelsedelning
Vidare är Läsning utökad med mer övningsmaterial samt nya övningar. Läsning /1-staviga ord med konsonantmöte är utökad från 4 övningar med 20 ord till 8 övningar. 2-staviga ord med konsonantmöte är utökad från 6 till 8 övningar. Längre ord består nu av 10 övningar mot tidigare 5. Materialet i de nya övningarna på nivån längre ord är mera avancerat än tidigare. Principerna för det jag kallar ”sjungbitsdelning”, dvs delning av stavelser på det sätt som man gör i sångtexter, är också mer renodlade. I de flesta ord delar man precis som tidigare genom att sikta på vokalerna och låta konsonanten närmast till vänster följa med till ”sjungbiten”  som exempelvis i ordet  ”fa-vo-rit” . Om ordet istället innehåller konsonantförbindelser som kan uttalas tillsammans låter jag, i den nya versionen, alltid hela konsonantklustret hänga med till nästa sjungbit som i exempelvis ”in-tres-se-rad”.

Läsning av ljudstridiga ord och vanliga småord
Två helt nya delar i Läsning är läsning av ljudstridiga ord, samt läsning av de vanligaste småorden. Vanliga ord är ju fördelaktigt att kunna koda snabbt som ordbilder därför tränas de med sk. ”flashmetod” . Det betyder att du ställer in hur lång visningstid du vill ha innan du startar övningen.  Ju säkrare du blir, desto kortare tid väljer du.

Nyheter i Läsning-sammansatta ord: längre sammansatt ord och böjningsmorfem

Också den morfologiska delen har utökats. Tidigare fanns övningar med ord som består av två grundord, exempelvis ”badbåt”. När man delat ordet i ordgränsen bad/båt, följer  frågan: ”Är det en båt man har när man badar” eller ”är det ett bad från en båt?” Nu finns en ny likadan övning, med skillnad att orden har fler rotmorfem. Exempel: ”motorgräsklippare”/”gräsklipparmotor”. Eleven ska alltså kunna avgöra betydelseskillnaden i sammansatta ord genom att lära sig hålla fokus på det sista morfemet. Målet är att få eleven att direkt förstå att ”gräsklipparmotor” är en ”motor till en gräsklippare”, till skillnad från det första ordet som är ”något som klipper gräs och som har motor”.
Vidare övas som tidigare funktionen och betydelsen hos prefix och suffix på flera olika sätt.

En helt ny del i den morfologiska avdelningen är ”böjningsmorfem”. Här tränar eleven att rikta uppmärksamheten mot och förstå funktionen av böjningsändelser . Några exempel: sko/r/na. Eleven ska avgöra om de sökta ändelserna finns och klicka på dem: ”Klicka på den del som anger antal”.” Klicka på den del som anger bestämdhet.”  Andra frågor att ta ställning till är ”finns ändelse som anger ägande, tidsbestämning eller grad av? ” Om man anser att ändelsen inte finns klickar man på ”finns inte”.

Svårighetsstegringen i Språksprängarna har förbättrats
I den nya versionen börjar man pussla ihop ord bestående av tre bokstäver i de första 10 övningarna. Därefter fyra, fem och sex bokstäver. Tidigare bestod den första nivån av 3-4 ord, den andra av 5-6 ord och sedan följde längre ord på den tredje nivån. Detta upplevdes som för svårt av många.

Läsförståelse – en helt ny del
Ökad läsförståelse genom att söka information med hjälp av frågor
En annan ny del är Läsförståelse. Den första övningstypen utgår från frågeorden: vem?, vad?, var?, vart?, hur? Eleven ska identifiera om och i så fall var i meningen svar på frågan finns.
Exempel: ”Pappa lagar mat i köket”. Uppgift: ”Klicka där svaret på vem som gör något finns?”Klicka där svaret på vad som görs finns?” osv. Om inte meningen innehåller svar på exempelvis ”vart” klickar man på ”finns inte”.

Läsförståelse genom att kunna ”läsa mellan raderna” – (inferenser)
Den andra övningstypen tränar läsförståelse med hjälp av sk inferenser, dvs att kunna ”läsa mellan raderna”. Man ställer in visningshastigheten. När övningen startar ser eleven rad för rad i den korta ”berättelsen” som TV-text, dvs raden försvinner efter att den inställda tiden gått. Därefter ska eleven skriva svar på ett antal frågor. Till vissa av frågorna finns svaret i texten, i andra fall måste man dra egna slutsatser. Exempel: ”Ulla cyklade nerför backen. Det var löst grus i kurvan. När hon vaknade var rummet vitt.” Fråga: ”Var befinner sig Ulla, när hon vaknar?”

Historieverkstaden-bättre kompatibilitet
I Nya Trädet gick det bra att skriva ut sina berättelser i ”bokform”, men de kunde inte överföras digitalt. Detta har vi nu gjort om så att berättelsen skapas i form av en htmlfil. På så vis kan man mejla sina berättelser med bilder och text eller enkelt lägga upp dem på klassens hemsida.

 

Priser:
Skollicens – 7 800 kr/2 år (ex. Moms). Nästkommande 2-årsperiod: 5000 kr. (ex. Moms)
Gäller för fritt antal datorer på skola på en gatuadress.
– Studerande vid skola som har skollicens av Trädet – 500 kr (inkl. moms) som nedladdning.

maila info@lindbla.se för beställning. Vi behöver uppgift om elevens namn, skolans namn, elevens adress och epost för att kunna skicka länk till nedladdning. Om eleven istället vill ha programmet på USB-sticka tillkommer 70 kr. Ingen support ingår i priserna.

– Privatlicens för 1 dator – 1 100 kr (inkl. moms)