Kurs kring alfabetisering/läs- och skrivsvårigheter

Kombinerad kurs kring läsinlärning/alfabetisering/läs- och skrivutveckling – Trädet Web

Kurs för pedagogisk personal som arbetar eller ska arbeta med läsinlärning eller elever som har läs- och skrivsvårigheter. Kursen vänder sig också till dig som arbetar med läs- och skrivinlärning för barn eller elever med dyslexi. Trädet web passar elever med svenska som modermål eller svenska som andra språk. Arbetssättet passar också lågutbildade eller analfabeter. Du lär dig analysera och arbeta med läs- och skrivutveckling utifrån elevens egna förutsättningar och aktuella kunskapsnivå. Du lär dig också använda molntjänsten Trädet Web.

Kursorter och tider: Västerås 15-16 oktober

Anmälan till Lindblå Läs & Skrivutveckling AB Anmäl dig här
Tel: 070 – 661 71 51

Kursen pågår båda dagarna 9.00 – 16.00 med avbrott för lunch.

Pris: 4 500 kr (ex moms)

Dag 1
Något om de tankar som ligger till grund för arbetssättet och molntjänsten Trädet Web.

Områden som behandlas:

  • Vad gör vi när vi läser och skriver?
  • Vad behöver man kunna för att vara ”läsmogen”. Vi behandlar vad en person behöver ha utvecklat medvetandemässigt, sensoriskt och neurologiskt, för att lyckas med sin läsinlärning.
  • Bokstavsarbete och sammanljudning. Vilka ljud som är lämpliga att börja med. I vilken ordning tar jag in dem.
  • Analys av läs- och skrivförmåga med sikte på att finna elevens säkra grund. Vi använder en videofilm av en autentisk analys.
  • Gehörsskrivning – ett arbetssätt som syftar till att grundlägga säkra kopplingar mellan språkljud och bokstav. Förutom att skapa korrekta ljud-, muskel-  och teckenkopplingar, fokuseras också på de musikaliska kvalitéerna hos språket. I de praktiska övningarna, får du prova att tillämpa gehörsskrivning. Du blir medveten om bokstavsformernas olika rytm, vokalernas rytmiska betydelse, mm.
  • Något om hur störningar i sinnena eller samspelet dem emellan kan ge inlärningssvårigheter.

Dag 2
Du lär dig använda Trädet Web i arbetet med läs- och skrivutveckling.  Programmet innehåller sju Levels/nivåer som syftar till att utveckla olika delar av läs- och skrivfärdigheter:

Nivå 1-  Läsmogenhet
Nivå 2 och 3A – Nyinlärning
Nivå 3B – Ominlärning för personer med läs- och skrivsvårigheter eller de som är läskunniga på annat språk. Automatiskt test som tar fram elevens säkra ljud. Med utgångspunkt från testet skapar programmet automatiskt lämpliga övningar. Även progression sköts med automatik.
Nivå 3C – Ominlärning, precis som nivå 3B. Skillnaden är att här finns ingen automatik. Läraren styr själv övningsinnehållet och progressionen.
Nivå 4-5 – Läsning, stavning mm av ljudenliga ord
Nivå 6 Morfologi, dvs sammansatta ord och deras konstruktion.
Nivå 7 Ljudstridighet

Du lär dig också hantera lärar- och elevinställningar

Filmpresentation av Trädet Web

Kommentarer från några lärare som gått grundkurs kring Trädet

Mycket bra upplägg med praktiska övningar som var inlagda, blev aldrig enformigt. Jättespännande tycker jag som gammal lärare. Uppiggande och stimulerande!

Kursen var bra förberedd och omväxlande. Den var praktiskt inriktad med teorier och erfarenhet som bakgrund till modellerna. Frukt och dricka bra!”

Tack för en mycket trevlig och inspirerande kurs. Kursen gav mig idéer som jag nu försöker omsätta i praktiken. Börjar redan i dag!!!! ”

Tack för två givande och inspirerande kursdagar. Det hela var en härlig mix genom användandet av olika ”inlärningsnycklar” som enskilt eller i kombination kan öppna upp skriv och läsvärlden för elever med problem att komma in i denna värld!

De nio intelligenserna fick var och en utmaning, tycker jag. Beprövad kunskap och ny forskning i en fin kombination ger ofta bra resultat!

Det var en mycket givande kurs. Det var synd att den bara var två dagar. Jag har redan börjat arbeta med metoden och känner mig väldigt inspirerad.”