Motoriska svårigheter

Motoriska svårigheter kan störa inlärningen

Ibland kan inlärningssvårigheter av olik slag vara kopplade till har motoriska problem. Det kan vara svårigheter med balans, svårt att korsa kroppens mittlinje, att kopiera rörelser, problem med att sitta eller stå stilla.

      Balans är viktig för inlärning!

Det kan bero på ärftliga faktorer eller så kanske man som liten har haft problematik kring fin- eller grovmotorik. Kanske har man haft en komplicerad förlossning eller varit inlagd på sjukhus under tidig barndom. Liknande händelser i barndomen ge problem längre fram i livet.

Den motoriska utvecklingen styrs av reflexer som under utvecklingen ska integreras i människan. Om det inte sker som det ska kan det ge störningar i hur man uppfattar sin egen kropp och omgivningen. Man kan få svårt med höger och vänster eller att avgöra hur långt bort saker finns. Detta kan i sin tur ge lässvårigheter och svårt att exempelvis lära sig klockan, veckodagarna, månaderna eller platsvärdena för sifforna.

Motorisk träning kan underlätta läsinlärningen

För att utveckla rörelsesinnet och kroppsuppfattningen arbetar vi med ett system av smarta rörelser  som kallas Hjärngympa (Braingym). En god kropps- och rumsuppfattning är nödvändig för att kunna automatisera riktningar som höger-vänster, uppåt-nedåt. På så vis blir det lättare att behålla en konsekvent läsriktning, tolka bokstavsformerna b/d/p, lära sig klockan, positionssystemet i matematik etc.

Det är viktigt att understryka att all sensomotorisk träning bara är till för att bygga en stadig bas läs- och skrivinlärningen. Att lära sig att läsa om man har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kräver noggrant planlagda pedagogiska åtgärder.


Läs mer om
Svårt att läsa? Lyssningssvårigheter Synproblem Motoriska svårigheter Checklista kring inlärningssvårigheter