Läsinlärning i år 1 med hjälp av programmet Trädet web

Anna och Sandra är lärare på Marnässkolan i Ludvika. Skolans elever är till cirka 50 procent invandrare från mestadels icke-europeiska länder.  De berättar i ett inlägg på sin blogg om hur de använder Trädet Web i läsundervisningen i år 1. Om du tycker deras arbete verkar intressant kan du följa deras blogg – Annas och Sandras klassrum.

Nu är vi igång…. rutiner och arbetsro börjar sätta sig och eleverna arbetar allt aktivare på lektionerna. Det är en positiv känsla i klassrummet. Vårt arbetsschema med bokstavsarbete Veckans bokstav fungerar bra och vi lägger till ännu ett moment, Trädet web. Vi vill använda de bokstäver eleverna har lärt sig och få i gång sammanljudning hos alla elever.

Trädet web är ett webbaserat inlärningsverktyg där man arbetar med enskilda ljud och stavelser. Övningarna tränar ren avkodning och befäster ljuden enskilt och i olika kombinationer som mo och am. Programmet kräver inga kunskaper i svenska språket,  det passar oss bra då vi har en stor mångfald i klassrummet.

Vår arbetsgång med programmet ser ut så här:

  • Vi arbetar gemensamt i helklass en-två gånger i veckan med level 2 ett ljud åt gången. Level 2 handlar om att lyssna efter ett specifikt ljud i olika kombinationer, tex. hör du O i mo, hör du O i pu? Eleverna ska även lyssna var ljudet hörs, först, mitten eller sist? I det här momentet sköter läraren datorn och eleverna lyssnar och svarar. Vi drar alltid stickor så att alla elever hela tiden är aktiva. Det ger oss också en mycket bra bild av hur säkra eleverna är på att höra ljuden.
  • vi tittar på filmen som kommer efter uppdraget om hur man skriver bokstaven. Vi har förberett och skrivit ut arbetsbladet som finns till bokstaven, alla arbetar sedan enskilt med att skriva bokstaven så fint de kan.
  • Alla elever arbetar sedan under resten av veckan själva en stund varje dag med samma uppdrag som vi gjorde gemensamt,  Level 2 bokstaven O. Jag kan lätt se hur det går för eleverna i uppdraget och därefter anpassa hur många gånger varje elev ska arbeta med uppdraget under veckan.

Vi följer sen arbetsgången i programmet och arbetar gemensamt och enskilt med olika ljud och kombinationer. Eleverna blir snabbt säkrare och ser tydligt sina framsteg efter varje uppdrag.

Vi började arbeta aktivt med programmet Trädet för några år sedan under en period då vi tog emot många nyanlända elever på skolan. Vi sökte efter bra metoder för läsinlärning som både kunde nivåanpassas och komplettera vår läsinlärningsundervisning. Läs mer om detta i tidigare inlägg.